مشخصات اسلحه های ساب ماشین (مسلسل)(رگبار) در کازین رویال